Frühling am Rhein op Monnemer Platt - reloaded

Anzeige
Frühling an der Totholzpyramide
Monheim am Rhein: Am Werth |

Osterpazierjang en Monnem

(Jöthe war jut)

Vam Huhwasser frei sin Watt un Keimpe,
de Mähle un Mösche jirpsche en Schwärm,
et Sönnche schingk, et wöhd alt jet wärm,
de Wäje un de Feilder deimpe.
Et Wasser, wat us su bang jemaht,
deht noch de Holländer jet dräue,
hie röpp sech widder Kning un Krad,
un och de Minsche dun' sech freue.
Jangk ens op dr Damm un lur dech ens öm,
süch ens, wat op de Wäje sech knubbelt,
et es wie wann half Monnem köm,
jestivvelt, jesport, jekeimp un jerubbelt.
Se kumme, för fresche Luff ze schnappe,
de Ahle, de Junge un de Krött,
vum Maatstich, Schwane, Düsselshött,
van Kolblech, Hoffstroß, lans de "Trappe",
ene bongkte Zoch, mancheener löf,
die Ahle trendele, die Jonge kaschte.
Dä Wengkter wor kalt und düster un dröv,
jitz jütt et Leht un Wärmde zebaschte,
verjesse sin Werkstatt, Schull un Büro,
drheem Paraplü un Paleto,
un wer mondelang nur nohbere jing,
well jitz unger Lück, dä kütt an dr Rhing.
Süch, do jöcken alt de Böötcher
un ne Naache driev no Nühß,
Pute angele met Ködcher -
Freud un Jlöck wohin de sühs.
Op de Päd un met de Rädcher
jruß un kleen sin op dr Roll,
Pooschte stronkse met ir Mädcher,
un de Höng sin raderdoll.
Och, et weeß der leve Himmel
wat die Lück su lang jedrevve -
kenner es drheem jeblevve,
jeder schmieß sech en't Jetümmel,
un juz, katollisch un calvinsch:
Jottseidank, mr es widder Minsch.
8
Diesen Mitgliedern gefällt das:
4 Kommentare
32.574
Fritz van Rechtern aus Neukirchen-Vluyn | 21.03.2015 | 12:18  
13.649
Volker H. Glücks aus Neukirchen-Vluyn | 21.03.2015 | 16:14  
32.574
Fritz van Rechtern aus Neukirchen-Vluyn | 21.03.2015 | 16:46  
26.337
Paul Scharrenbroich aus Monheim am Rhein | 22.03.2015 | 10:56  
Schon dabei? Hier anmelden!
Schreiben Sie einen Kommentar zum Beitrag:
Spam und Eigenwerbung sind nicht gestattet.
Mehr dazu in unserem Verhaltenskodex.