Erkältet - op Monnemer Platt (reloaded)

Anzeige

Verköhlsverzällsche

Esch ben neulich ens widder bem Dokter jewäs,
esch däht „Hür ens, ov de dann jar nüx häs.“
Sös jov et doför üvverhaups kenne Jrongk,
esch fohld mesch su penetrant jesongk.
Esch hatt die zehn EURO noch nit bezahlt,
do hatt esch alt jet, do spurd esch et alt.
Eesch han esch jeneeß un jeschuddert e bessje
un op eemol hatt esch nen Jrümmel em Strössje,
subal esch em Wartezimmer soß,
wor esch stervensäleng, do jingk et loss,
weil do de Vire un Bazille
en Hööf un Berm ir Spillche spille,
un wie esch dann opjeroofe wohd,
han esch vür luter Neeße nüx jehoot.
„Ja,“ säht dr Dokter, „su ne Schnupps un dä Hooß‘
die kumme ze Pähd un jonnt ze Fooß.
Et bess es, du lähs desch un häls desch joot wärm,
du bruchs och kenn Droppe, dovan wöhß de bloß ärm,
m e t Droppe durt die Saach veezehn Daach,
un o h n e zwei Woche, wann esch et dr saach.“

Su loch esch dann platt, moht hooste un neeße,
dronk Milch met Honnisch för et uszeschweeße,
han em zinke Büttsche de Föhß jebieht
un ne wölle Sock öm dr Hals jedrieht.
Et nohbesch Kättche kom noh mr lure,
bräht mr ‚n Rengkfleeschzupp un dit mesch bedure,
un satz sech sujar e bessje bei mesch,
et hatt sing Verköhlung alt henger sesch.
„ Am Samsdaach es en dr Aula Kummede,
do dunt se en Operette beede....“
su säht et Kättche, un do wol‘ et hin.
Esch säht „Dat maht för mesch kenne Sinn,
wann esch do de janze Zigg kötschen un bellen,
dunt die Lück mr jet angesch verzällen..“

Et Kättche, als Jrielächer bekannt,
hatt ävver för mesch nen Rot bei dr Hand:
„ Wann de jähn en de Operett metjonn wells,
un bang bes, dat de et Kranköllech spells,
dann dehs de – ävver nit verjesse –
en Stond vürher e Pongk sure Kappes esse,
tireck us dem Emmer un unjekoch,
un dann drenkste e Jlas lauwärm Wasser noch,
donoh kannste stondelang Opere hüre
ohne met Hooste un Neeße ze stüre.
Dä Kappes maht desch kulturell fit –
du möhts‘ wal ens hooste - ävver du traus‘ desch nit.
0
8 Kommentare
26.337
Paul Scharrenbroich aus Monheim am Rhein | 10.02.2015 | 10:52  
400
Gisela Kelka aus Düsseldorf | 10.02.2015 | 11:43  
26.337
Paul Scharrenbroich aus Monheim am Rhein | 10.02.2015 | 11:46  
32.569
Fritz van Rechtern aus Neukirchen-Vluyn | 10.02.2015 | 13:45  
13.649
Volker H. Glücks aus Neukirchen-Vluyn | 10.02.2015 | 14:17  
32.569
Fritz van Rechtern aus Neukirchen-Vluyn | 10.02.2015 | 14:36  
13.649
Volker H. Glücks aus Neukirchen-Vluyn | 10.02.2015 | 15:17  
26.337
Paul Scharrenbroich aus Monheim am Rhein | 10.02.2015 | 17:14  
Schon dabei? Hier anmelden!
Schreiben Sie einen Kommentar zum Beitrag:
Spam und Eigenwerbung sind nicht gestattet.
Mehr dazu in unserem Verhaltenskodex.