Fliegen

Anzeige
De läästige Fleege

De Molerstudente van Düsseldörp woare met öarem Professor noh Ssaan chekohme, öm „die Schönheiten des Lebens an der Ruhr“ te mole. Se woanten op de Buurehöff am Aubärch be-i kle-ine un chroate Buure. Dat woar tu där Tied nohm Kreeg, do woare de Stadtlüüt froah, wenn se em Botteram met Speck kreegden, un op „Komfort“ woad ke-inen chroaten Wäät chelaach.

Däm Professor wohnden – wenn ek dat rääch im Kopp häpp – bei en kle-im Buur kott vöar Me-interd. He woar ouk ömmer met aals tefree-e, merr he had wat teegen Fleege, un die chiffet ssatt do, wu Veh em Stall ste-iht. Ömmer woar däm Professor mit sinne Arme am we-ihe, schluag sech ees op dän Kopp un dann in’t Chesseech. Merr wenn he ees en Fleeg doatcheschloon had, koamen er dousend tum Bechräwnis.
Merr et me-iste ärgerten se däm Professor op et Hüüsken achter in dä Kuhstall. Dou koun me nee in Rauh ssitte.

Op e-in Keahr koam däm Professor, dän met Buksche inne Haund cheflööch woar, met däm Buur dodröwer te spreeke. Un dä woos Root.
„Wie laat chohn Che-i denn et me-is op dat Hüüsken?“ fruag he öm. „Nujo, soa töschen Uhrer 10 un 11, wenn ek minnen easte Changk noh de Studente achter me-i häpp.“
„Dat ös verkeahrt!“ ssaach däm Ssaanschem Buur, „chohn beeter öm Uhrer twelf! Öm die Tied sint se allemole inne Kööke!“
2
Diesen Mitgliedern gefällt das:
Schon dabei? Hier anmelden!
Schreiben Sie einen Kommentar zum Beitrag:
Spam und Eigenwerbung sind nicht gestattet.
Mehr dazu in unserem Verhaltenskodex.