Gedanken
TITIN - muss man nicht verstehen!

Methionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleuc yllysylglutamylarginyllylysylglutamylglycylalanylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthth Reonylleucylgl ycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleu cylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglut Amylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylseryla spartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucyl arginylalanylphenylalanylalan ylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglu tamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutamyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisol eucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylylylanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycyli soleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylval ylglycylvalylaspa rtylserylvalylleylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarg inylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparagin ylcysteinylprolylprolylaspartylleucyllcylarginylglutaminylisoleucylalany lseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylth Reonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylgly cylalanylglutamylasparaginylarginylalanylandylanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanylylalanyllyly sylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycy lisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalan ylglycylalanylala nylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllylysylisoleucylisoleucylglutamylglutamylhist idylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmeth ionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylal anylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreo nylserylprolylserylglut Amaminylphenylalanylvalylphenylylphenylylseryltryptophylanylaspartyl prolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylserylleucylglycylasparaginylgl Utaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylval ylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllylysylprolylphenylalanylpro Lylglutaminy lserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylyltyrosylaspar aginylalanylleylleylylleylyl alanylleucylleucylglycylthreonylphenylalany laspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminy lglutaminylserylprolylthreonyl threonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylv alylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginyl Leucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminyl asparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltry Ptophylthreonylserylala nylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcyst einylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylaspartylleucy lleueucylarginylglutaminylisoleucylalanylserylt yrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylala nylglutamylasparaginylargin Ylalanylylalanylleucylprolleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleylylleylasparaginylalanylalanyl ucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylgl ycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucyllysylisoleucylisoleucyl glutamylglutamylhistidyla sparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylv alylglutaminylprolylmethionyllylysylalanylalanylthreon ylprolylserylglutaminylphenylylvalylphenylylphylylvalylphenylalyltryptophylalanylaspartylprolyli soleucylglutamylleucylleueu Cylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutami nylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglut Aminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllylylphenylalanylprolylglutamylseryl threonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylargin yltyrosylasparagin ylalanylvalylleylleucylaspartylprolleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucyleucylylphenylalanylaspylphenylalanylasp artylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleuc ylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglut amylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalyl aspartylaspartylalanylthreonylvalylyl alanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleu cylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylglycylletyrosylasparaginylglutaminylasp Araginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanyl prolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylphenyl alanylalanylisoleucylcystein ylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucyllcylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyr ylylglycylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleu Cylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalany lglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllylysylleucyll ysylglutamyltyrosyl asparaginylalanylalanylprolylprollueucylglutaminylglycylglycylisolupcy lserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglyc alanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylyllysyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutamylhistidylaspa raginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucy llysylvalylphenylalanylvalyl glutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanyll eucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisol eucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylserylglycylasparaginylglutaminyl phenylalanylglutaminylth Reonylglutaminylglutaminylvalylylglutamylglutamylvalylglutam inylglutaminylphenylalanylserylglutamylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthr eonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylal anylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylth Rereonylphenylalanylasparty lthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylylglutamylaslasparaginylglutaminylglutamiylglutaminylglutami nylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonyl Leucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylasp artylaspartylalanylthreonylvalylylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylv alylasparaginylglutamylleucy lvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylaspara ginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprol ylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylpr olylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucyl alanylseryltyrosyl glycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglut amylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylas Paraginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysyl glutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylisoleucylser ylalanylprolylaspartylglutamin yllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylala nylisoleucylserylglycylserylalyllylyyllyyllyylyllyylyllysyllyyllylyllyyllylyllyyllylyl Inylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglut aminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylser ylisoleucylthreonylserylprolyl serylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalylyltryptophylanylaspartylprolylisoleuc ylglutamylleucylleucylleucylasparaginylylcysteinylthre ononylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphe nylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylthreonylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminyl glutaminylphenylalanylser ylylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreon ylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanyany lvalylleucylaspartylprolleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylleucyleucylylglycylthreonylphenylalanylaspartylthr eonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparagin ylglutaminylglutaminylglutaminylsilaminylvalylylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspart ylaspartylalanylthreonylvalylylalanylisoleucylarginylser ylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutylletyrosylasparaginylglutaminylasparagi nylthreonylphenylalanylglutamyls ererylmethionylserylglycylglycylleylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolyl alanyltitinmethionylglutaminyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylmethionylthreonylthr Eonylglutamylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginy llysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglyc ylylaspartylprolylglyc ylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglyc ylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisole ucucylprolylphenylalanylserylaspartylprolleucylala nylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylal anylalanylalanylglycylvalylthre onylprollantalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucyl alanylleucylisoleucylarginylglutaminyllylysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylglycylleucylleucy lmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylgluta mylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamylly sylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleylleucylval ylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanyla lanyll eucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolyl aspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutam inylisoleucylalanylseryltyrosylglycylargi nylglycyltyrosylthreonyltyrosyllelleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasp

................................................... Einige Zeilen werden unterdrückt...............

.................................................................................................................................................

reonylalanylleucylleucyleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylis oleucylglutamylvalylglutamylaspara ginylglutaminylglutaminylserylglutamylasparaginylglutaminylgluta minylserylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserxisoleucin. ABSTAND - 2 Silben - was versteht man daran nicht? HYGIENE - 3 Silben - was versteht man daran nicht? MASKENPFLICHT - 3 Silben -was versteht man daran nicht?

Autor:

Thomas Ruszkowski aus Essen-Ruhr

following

Sie möchten diesem Profil folgen?

Verpassen Sie nicht die neuesten Inhalte von diesem Profil: Melden Sie sich an, um neuen Inhalten von Profilen und Orten in Ihrem persönlichen Feed zu folgen.

49 folgen diesem Profil

Kommentare

online discussion

Sie möchten kommentieren?

Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.

Diskussion schließen

Hinweis: Der Autor wird vom System benachrichtigt

add_content

Sie möchten selbst beitragen?

Melden Sie sich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.

Karte einbetten

Abbrechen

Video einbetten

Es können nur einzelne Videos der jeweiligen Plattformen eingebunden werden, nicht jedoch Playlists, Streams oder Übersichtsseiten.

Abbrechen

Social-Media Link einfügen

Es können nur einzelne Beiträge der jeweiligen Plattformen eingebunden werden, nicht jedoch Übersichtsseiten.

Abbrechen

Beitrag oder Bildergalerie einbetten

Abbrechen

Schnappschuss einbetten

Abbrechen

Veranstaltung oder Bildergalerie einbetten

Abbrechen