Mährscher för et Stadtfest op Monnmer Platt

Dr Kradekünning oder dr Drickes van Stohl un Ieser

Enn ahle Zigge wor ens nen Künning, däm sing Döschter woren all staats, ävver de jüngste wor esu schön, dat sujar et Sönnsche, wat sesch doch domet uskannd, avjünstesch in ihr Jeseesch lurden. Enn dr Nöhde vam Schloss wor ne jruße düstere Bösch, un dodrenn, unger nem ahle Lindeboom ne Pötz. Wor et Wedder heeß, dann spillden de Prinzessin jähn em Bösch an däm Brunne, schmess en jolde Kurel enn de Loot un schnappden se widder – dat Spillsche hatt se jähn.
Eenes Daachs passierden et, dat dä joldene Ball nit enn ihr opjestreckde Hängscher feel, sondern drlans op de Ähd un van do us enn et Wasser rollden. De Prinzessin lurden hengerher, ävver dr Pötz wor deep ohne Boddem, un de Kurel sonk immer fender. Do fingk dat Weet an ze kriesche, immer mieh un immer lauter, un et kom jarnit drhenger. Un wie et su am Jööstere wor, reef eener: “Wat mahs de, Künningsdochter? Du jammers jo, dat ne Steen sesch erbarme möht.“
Et lurden öm sesch, wer do kallden , un do soch et en uselijje fette Krad us däm Wasser kumme. „Ach, du bess et, du ahl Höppdekrad!“ säht et. „Minge jolde Ball ess mr enn dr Pötz jefalle, drömswelle benn esch am Kriesche.“ - „Hür et Jranke op,“ sähd dr Frosch, „dat ess kee Problem. Wat jüss de mir, wann esch dr dinge Spillkrom widder bei de Bahn bräng..?“ –
„Wat de wells, leeve Frosch“ sähd et, „ming Plünne, ming Pähle un Kralle, och et jolde Krünsche hieh o’m Kopp.“ - „Ding Klamotte, dinge Schmuck un di Krünsche kanns de jeschenk han. Esch well, dat du mesch jähnhan salls, esch well dinge Fründ un Spillkamerad sin. Wann esch met dir am Dösch setze darf, van dingem jolde Tellersche esse, us dingem jolde Tässje drenke, enn dingem Bettsche schlofe – jo, wann de mir dat versprischs, dann holl esch dr di Bällsche an Land…“
Dat Weet säht: „Alles, wat de wells, wann de mir nur ming Kurel widderbrängs.“ Et däht sesch ävver: „Loß die domme Krad doch quake,die jehöht enn et Wasser un hät unger Minsche nix verlore ….“
Dr Frosch, met dä Verspresche em Senn duckden dr Kopp unger Wasser, strampelden öhntlesch un versonk em Pötz – un koot drop kom hä widder an et Daachsleht met der Kurel en dr Mul un schmess se enn et Jrass.
Jlöcklesch raffden dat Weet si Bällsche un leef fott domet. „Höhsch, waht,“ reef dr Frosch, esch benn nit su joot zefooß wie du. Nemm mesch met.“ - Ävver si Jequaks holp ihm nix, it leet sesch enn dr Nacke kalle, leef heem un hadden die Krad alt bal verjesse, der nix üvvrischblevv, wie widder en dr Pötz erav ze höppe.
Daachs drop soß de Prinzessin mem Künning und dr janze Anturaasch beim Esse van de joldene Tellerscher, do kom plitsch-platsch jet de Steene Trapp erop ze krufe, un wie et bovven anjekumme wor, kloppden et an de Pohz un reef; „Jüngste Künningsdochter, mach mr op!“
Die leef för ze lure, wat do druße loss wor, un wie se opmahden, soß druße die Krad. Flögg schmess se de Dür zo, satz sesch widder an de Tafel un wor vör Angs janz jeck. Dr Künning soch dat un frochden: „ Kengk, wovör bess de bang? Steht do e Undier vör dr Pohz un kütt desch holle?“
„Nä,“ sähd et, „kee Undier, bloß en widderlijje Krad.“ - „Un wat well die Krad van dir?“ - Et Döschtersche verzohl däm Papp die Saach met dem joldene Ball em Brunne, un wat et däm Frosch versproche hadd. „Esch hädden doch zeläve nit jeäht, dat die Krad us däm Pool erus künnd.
Un jitz steht se druße un well bei mesch.“ Dodrüvver kloppden et widder un et reef; „Künningsdochter, jüngste, mach mr op, du weeß doch, wat de mir jestere versprochen häs, druße am Pötz…Mach mr op!“ Do säht dr Künning; „Tja, Kenk, wat mr versprisch, dat muss mr och hale. Jangk, mach ihrm op!“ Se leht dr Frosch erenn, dä höppden henger ihr her bes an ihren Stohl. „Häv mesch op bei desch!“ verlangden hä, un eesch wie dr Künning noch ens Drock mahden, hovv se die Krad op dr Stohl un dann op dr Dösch. Dann oßen se meteneen vam joldene Teller, un de Prinzessin würschden sesch e paar Besse erav. Die Krad mahden sesch met joodem Appetit rack, un sähd dann;“ Nu han esch mesch satt jejesse un ben möd. – mach enn dinger Kammer et Bettsche zeräht un dann jommer schlofe.“
Dat Weet kresch un schudderden sesch vör däm kahle Frosch, et kunnd ihn nit anpacke un sollden ihn nu met enn si proper Bettsche nemme. Ävver dr Künning kannd kee Pardon; „ Wer dir enn dr Nut jeholpe hät, dän darfs de nit verachte.“. Met spetze Fenger droch et die Krad enn et Schlofjemach un daut ihn een en Eck, Ävver koom hadden et sesch derrjeläht, do verlangden dat Veeh, och enn et Bett ze kumme, „sös sach esch et dingem Papp.“
Do kom et eesch räht enn Brass, schnappden die Krad un klatschden se an de Wand. „Su – nu wehd et wall jood sin! Du Dreckskrad!“
Ävver wie hä erungerfeel wor dä Frosch op eemol nen Prinz, edel un met fründlijje Oore. Dr Künning bestund drop, dat jehierot wohd, un dr Prinz verzohl, hä wör van nem schlemme Frauminsch verhex wohde, enn däm Pötz als Krad ze läve, un nur die Künningsdochter kunnd ihn erlüse, un angeren Daachs wollden hä met ihr zesamme enn si‘ Reich.
Angeren Morjes wohden se vam Sonnesching jeweck, un et kom en Staatskaross eran met ach Schimmele vürjespannd, die herrlich usstaffierd wore un en joldene Kette jinge..Hengendrop stund dr Deener vam Künningssohn, dat wor dr treue Drickes.
Dr Drickes wor, wie singen Här zöm Frosch verwandelt wohd, su bedröv, dat hä sesch drei Riefe van Stohl un Ieser öm et Häzz läje leht, domit dat nit vör Trur kapottjingk.
Hä kom dat Päärsche avhole, hov se beeds en dr Ware un stallt sesch hengen drop un fraut sesch wie e Kengk. Se woren jrad e Stöck ungerwäjes, do hoht dr Prinz jet, als wann jet zerbroche wör. Un hä reef;
„Drickes, sach ens,wat ess loss?
Fällt die Karr usereen van Ross?"

Dr Drickes ävver säht;
" Här, am Ware lit et nit,
esch wäd jrad die Riefe quitt
die esch öm mi Häzzje drooch
ziggdäm ösch die Hex verflooch"

Et krachden noch ens un noch ens, un jedesmol meenden dr Prinz, dr Ware jingk en de Brösch. Dobei woren et doch bloß die Riefe öm et Häzz vam Drickes, die jitz nit mieh nüdesch wore, weil singen Här jlöcklesch wor..

Autor:

Paul Scharrenbroich aus Monheim am Rhein

following

Sie möchten diesem Profil folgen?

Verpassen Sie nicht die neuesten Inhalte von diesem Profil: Melden Sie sich an, um neuen Inhalten von Profilen und Orten in Ihrem persönlichen Feed zu folgen.

Eine/r folgt diesem Profil

6 Kommentare

online discussion

Sie möchten kommentieren?

Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.

Diskussion schließen

Hinweis: Der Autor wird vom System benachrichtigt

Karte einbetten

Abbrechen

Video einbetten

Es können nur einzelne Videos der jeweiligen Plattformen eingebunden werden, nicht jedoch Playlists, Streams oder Übersichtsseiten.

Abbrechen

Social-Media Link einfügen

Es können nur einzelne Beiträge der jeweiligen Plattformen eingebunden werden, nicht jedoch Übersichtsseiten.

Abbrechen

Beitrag einbetten

Abbrechen

Schnappschuss einbetten

Abbrechen

Veranstaltung einbetten

Abbrechen
add_content

Sie möchten selbst beitragen?

Melden Sie sich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.