Hennes Ma-i un de Börgschaaf

Anzeige
En komische Ssaansche Vertell fre-i nohm Schiller

Schiller zur Erinnerung:


Zu Dionys, dem Tyrannen, schlich
Damon, den Dolch im Gewande:
Ihn schlugen die Häscher in Bande,
"Was wolltest du mit dem Dolche? Sprich!"
Entgegnet ihm finster der Wüterich.
"Die Stadt vom Tyrannen befreien!"
"Das sollst du am Kreuze bereuen."

Damon bittet Dionys um einen kleinen Aufschub, bis er seine Schwester verheiratet hat. Für ihn soll sein Freund bürgen, der, falls er nicht rechtzeitig zurückkehrt, statt seiner hingerichtet werden soll. Mit großer Mühe und in letzter Minute rettet er den Freund. Der Tyrann ist von der Treue so beeindruckt, dass er auf die Hinrichtung verzichtet und sie bittet, ihn in ihren Freundschaftsbund aufzunehmen. („in eurem Bunde der Dritte“)De Börgschaaf

Ek koam met minne Teef vam Kirkhoff eraaf langes de Laundsbärgerstroote. Ek stoun do wat röm, derweege dat min Teef op et Trotteaar am Driete woar, un mackden me-i mit et Kniepmetz chemäcklich de Neegel propper. Op e-imol, ssüh ees aan, do koam dä Ka-iser. Sinne Majtestät keek me-i öwwerhoups nee aan, bööckden sech merr tu minne Teef und froagden: „Wer bist du denn, ja, wer bist du denn?“ – Eergeswatt hadden Matjestät waal chenohme! Ees off soan Hound wööss, wän he selwes wöar. All charnee, wenn he am drieten ös, sech met Alzhe-imer aanchesteek heet un ke-in Hoachdüttsch verste-iht.
Ek ssach: „Härr Ka-iser, ek wöad sseggen, dat dat minnen Hound ös!“ Merr Matjestät froagden öm all wi-er: „Wer bist du denn?“ Un woul öm nou aan sinnen Statt packe. Ick ssaach: „Doon dinne schmeerigem Poate fott van däm Hound, söös steek ick’sche aaf. Dinne Ömfroageerchewnisse sinn jo ouk nee meah beruuschend!“ Merr he stault sech doaf ees Ka-iser Wim und froagden all wi-er: “Wer bist du denn?“ Ek packden öm rubbelemies aan’t Schlafittche un ssaach: „ Ka-isermänneken, ek sin dä Hennes Ma-i va‘Ssaan, ek schnie’sche op de Stell de Kehl aaf - en Ka-iserschnitt soateseggen - schmiet‘sche innne Ruhr un lott’sche driewe! We-i Ssaansche häwwen all e-imol en Ka-iser vam Ssockel chehollt.“
Nujo, do had ek äwwer em betschen Pääch dobe-i; et koamen chrad in däm Moment sinne Liewwäächtes öm’t Eck. Se hadden sech anne Bude van Oma Scholl en Iis chekoup un woaren döchtig am lecke. Se soachen dat Metz in de Sunn blinke un deaden sech bee-ile, me-i in dän Schwe-itkaaste te nehme. Do seet dän Ka-iser: „Das sollst du am Kreuze bereuen. Donoh wädse doadcheschoote un opchehängk!““ Ek ssaach: „Wän bös dou denn, do nee dän Dionys? Bloas weil die Teef nee we-it, wän se ös? Minne Hound ös im Dierenschotzvere-in, dän kasse nicks doon. Merr wenn ek am Krüzz häng, kann ek dän nee soa chutt fuure un met öm spaziere choon.“
„Das hätten Sie sich vorher überlegen können, Herr Mai!“
Merr ek ssaach föar öm: „Un dink aan die choldene Hoachtied van min Ssööster Beatrix in Amsterdam. Dat häpp ek öar versprooke. Un se saachden ouk, ek sall me-i wat Schöanes aantrecke un nee wie soan Halfchehangene aankumme. Dat wääd natürlich nou schwoar. - Minnen Stammdeeschbruuer Männe- Jupp, ek häpp en noh nee chefrooch, dän wäd die Börgschaaf öwwernehme, dän ös do Me-ister drin, derweege dat he jo Börgeme-ister ös. Wenn ek am 1. Mai Uhrer 11.30 nee turück in Ssaan sin, sall he aan minner Stell ersatzwies am Börgeboum opchetrocke wäde.
„Nun gut. Ich habe auch einen Hund, den kaiserlichen Dackel Erdmann, der in Kassel begraben liegt. Deshalb gewähre ich Ihnen die Bitte. Wenn Sie aber nicht rechtzeitig zum Bürgerbaumaufstellen zurück sind, wird statt Ihnen ein Stammtischbruder hängen!“
„Dat mack nicks, dat sin die van me-i chewennt!“
Die Re-is noh Amsterdam woar komod. Un die choulene Hoachtied en Chedeech. Min Sööster Beatrix woul me do haule, merr ek ssaach, dat ek in Ssaan en weechtigen Termin met minnen Stammdeeschbruuer häd, ek köin en do nee hange loote. Ek häpp öar doföar dann dän Hound checheewe.
Merr turöck woul ouk charnicks klappe. Be-i dä Chraachtenrömfaht häpp ek me-i ssoa verfahre, dat ek eas in Haarlem wi-er ruut koam. Und dat koos en Tied!
Met dat Boot woulen se me-i nee op de hollainsche A2 loote, do häpp ek em Pääd chenohme, dat ös me-i dann em Stau töschen Ütrecht un E-indhoven tessaamenchebrooken . Dann koam noh en Storm met Name Kührill und en chroate Demonstratschon van Geert Wilders, dän ek dann sin Flitzepee stibitz häpp.
In Venlo höarden ek wie twea Keasköppen am Strooteraund ounere-ins kallden , un dän e-ine keek op sin Uhr un ssaach: „Nu trekken ze de civiele boom hoog in Ssaan!“
Kott noh 11 sin ek met däm Flitzepee öwwer de Flaasroote rouner in‘t Dörp un in de Düsseldörper rin. Do ös me-i de Kette aafchesprunge. Dä Winkel vam Pütz woar noh tu wiet un ouk cheschloote. Ek sin also cheloupe. Ek soach all dän cheele Kran vam Kle-inhoult und dä chroate Hake chingk langsam raaf, öm den Börgerboum te schnappe, wu dä Männe-Jupp „sehr“ draan hingk. Dann fingk de Musik aan te speele.
Un föar’n kotten Ougenbleck häpp ek owwerlaach, off ek nee retour noh Amsterdam un mim Beatrix loupen sall. Merr do trock dä cheele Kle-inhoult aan und ek reep hatt: “Ek sinn dä Kääl, dä opchehange wäd!” Aals, ouk de Musik vam Fanfarenchor, verstommden, dä Kle-inhoult stoppden dän Kraan, un allemole woaren se hatt am hülle .
Ees se domit fäädich woaren, böarden dä Kaiser sinn Stimme:
„Lieber Herr Mai, ek will ouk in dän Stammdeesch “Aul Ssaan” opchenohme wäde!”
Do wood döchtig cheklatsch und e-inen heet suchar dre-imol kräftich „Hurra“ chebröllt. Un dä Kassierer van „Aul Ssaan“ choaf dän Ka-iser de Be-itrittsverklörung und knöppden öm dre-i Monatsbe-idrääg aaf.
Donoh woad der Börgerboum fäädig opchestault un allemole ssungen se „Der Mai ist gekommen“.
5
Diesen Mitgliedern gefällt das:
3 Kommentare
6.919
Gottfried (Mac) Lambert aus Goch | 01.05.2017 | 11:18  
1.444
Claudia Jacobs aus Mülheim an der Ruhr | 01.05.2017 | 14:29  
11.222
Franziskus Firla aus Mülheim an der Ruhr | 02.05.2017 | 09:32  
Schon dabei? Hier anmelden!
Schreiben Sie einen Kommentar zum Beitrag:
Spam und Eigenwerbung sind nicht gestattet.
Mehr dazu in unserem Verhaltenskodex.