Bulleböiskes zur Karnevalszeit 

Anzeige
1


Achtung! Nicht Bullemöiskes! Das ist was aus der Nase!
Zur Karnevalszeit werden die in Öl gebackenen Teigkugeln wieder überall angeboten, ob alsKrapfen, Berliner, Puffel, Mutzen oder Kräppel? Sie passen auch ideal in die Jahreszeit, ob mit Quark oder ohne, ob mit Marmelade oder ohne!


Die folgende Geschichte habe ich bei August Ludwig aus Jena in Thüringen gefunden und etwas auf Mölmsche Verhältnisse zugeschnitten. Da heißen sie übrigens „Muskräppelchen“.


Männe vam Hünnerberch woar en chudden Kääl, dän ke-inen Minsch wat Schlächtet wünsche dead, un ouk nicks doteegen had, wenn aunere wat Chuddet te freete kreegden. He koun ouk räuich tukieke, wemme en de Wirtschaaf Klöaß un Choosebrooe verpotzden, wenn he dohe-im dat ouk chrad chefreeten had.

Bloas dat e-ine koun he verhaftig nee aaf, wenn de Lüüt Koofe drunken un Bulleböiskes dotu oate un he heet nicks dovan chekreegen. Bulleböiskes koun he morges, middachs un omends mömmele, un ek chlöiv dovan soa Stöcker fiifundattich heet he an e-inen Daach met Huut un Hooren verdröck.
Wenn he in de Bulleböiskes-Tied noh Düsberch leep, do woar dat easte wat he mackden, he chingk in Speilerop in em Bäckerei, wu de Bulleböiskes em Finster loagen, un hoalden eas emol en Dotzend ruut, die he op de Strooten verputzden, föar dat he in sinnem Buck mol em bittschen Chround hadden. Merr kott vöar Uhrer vier, do soat he in Düsberch all wi-er im Café, drunk Koofe un stoppden sech Bulleböiskes in sin Muul, tu jede Tasse dre-i. Un he braachden et op dre-i Tasse. Allet wat Rääch ös, in Düsberch hadden se Pruumemoos in de Böiskes und dat woar e-imolig.

Ees he sech mol rääch dick chefreeten hadden, dat he koum meah Loof scheppe koun un vöaren duar dän Winkel leep, we-il he noh dohe-im woul, braachden dä Chesell chrade wi-er em Brett voll un stellden et hin. Herrchott nee, die rooken soa schöan un soachen soa lecker bruun ut. Merr he koun be-im bääste Willen ke-in meah ounerbränge.

Op e-imol rührden sech sin chuddet Hatten un he daach, dou köins dinne Öilsche en halwet Dotzend metbränge. Wän we-it, dou heesse noh nee chefrooch, merr velle-ichs dat die do Appetit drop heet. Also he lött ssääs in en Tute packe un reekenet: Nou ös et kott noh dre-i, öm Uhrer ssääs köin se noh en Tasse Koofe opschüdde un heet en schöan Oomendeeten. De Bulleböiskes sin chrad ut däm Owen eruut, do sin se noh soa chutt ees freesch, wenn ek domit dohe-im sinn. He fröiden sech all vöarenwäch, wat sin Öilsche föar’n Chesseech maaken wööd, dat he in Düsberch aan se chedaach hadden. Un he fröiden sech ouk derweegen, dat he soan chudden Kääl ös, dän nee noh dän Sprook leewen de-it: “Selwes eete mack fett.” Soa ees aal de chudden Minsche sech fröie, wenn se en chuddet Werk chedoon un nee aan sech selwes chedaach häwwen.

Ees he aan de Rennbahne langes löp, schle-it et chrad ssääs. Do dink he: Wie doch de Tied verche-iht. Un wat dä Minsch doch en Chewohnhe-itsdier ös. Chrad soa ees sinne Ferkes dehe-im, die allemole en chroat Spektakel maaken, wenn se nee op de Minute öar Freeten kreegen. Männe woar et nämlich chewonnt, dat pönklich öm ssääs dat Omendbroat op dän Deesch te stohne heet. Un woar he emol öm die Tied nee derhe-im, dann mackden sinnem Buck doch sinne Opwachtung.

Inkehre woul he nee, denn he reeknete, dat he in Düsberch en chanz schöan Sümmken cheloote had. Do chingk he noh en Stöck un keek sin Tute verleew van aal Ssidden aan. Denn do hatten sech mangs der Tied an dä Stelle, wu drinne de Bulleböisken aan de Popier-Wand loagen chroate Fettflecke aafcheteiknet. Tueas choaf dat noh en Striet met sinnen chudden Hatten. Merr ees he sech en Wiel met öm römchestri-en heet, da hett däm Buck doch dat Öwwercheweech chekreegen. Nujo, dän ös jo ouk völl dicker ees dat kleine Hatten! Jo, do ssatt he sech an de Ssaansche Stroote op en Ste-in un pröimden sech dre-i Bullemöiskes. Bloas öm de Oddnung intehaule. Denn en oddentlichen Minsch mutt doch öm Uhrer ssääs wat tum Omendbroat häwwe.

Et duurten nee lang. Me-in Chott, wat sinn all dre-i Bullmöiskes föar en utchewaassnenen Kääl! He mackden sech wi-er oppe Be-in … merr dat ös waal en koamische Ssaake: Wemme dän Cheschmack eas wi-er fott heet, dann kreeg me bloas noh meah Schmaach. Dän Striet met sinnem chudden Chemööt chingk all w-ier loas. Un diskeahr soach dat ut, ees söil däm Buck verliere. Denn cherääch mutt dat sin op där Wält, chenau ees in en Schwalwennääs. Wenn dä e-ine Schnavel chestopp ös un de Äulers häwwen wi-er en Mögge chefange, dann ös nou easmol dat aunere Ssösterken anne Riech. Männe sinnem Buck woul chrad dän Sabel instecke, do koam öm dä Kopp tur Hölp. Dän me-inden: Die dre-i Bullemöiskes, dat wöar doch ke-in Mohltied föar en utchewaasene Frau tum Omendbroat. Denn die Naach, die donoh kömp, ös mordslang, un do chiffet nicks te biete bös morges öm ssääs, bös dä Koofe op’m Deesch steiht. Dat ös also en vollen halwen Daach. Un außerdem wäd die Frau ouk all chefreete häwwen, denn mutt jo chlicks sseven schloon.

Ja, wie dat soa che-iht, en Minsch ssall sinnen Verstaund nohchohn, und do froat Männe noh em Bulleböiske. Un domet et nee soa alle-in wöar em bettschen laater noh e-in. Mangs der Tied woar he in Ssaan aanchekohme. Dat e-ine Bullemöiske, wat he noh ees Nääshäksken inne Tute hatten, nohm nee meah völl Platz weg, un do steckte he et in sinne Rocktääsche. Et häd jo ouk koamisch utchessehne, wenn he met de Kiewen am Schockelen duar dat Dörp cheloupen wöar. Wat hädden do de Lüüt dinke ssalle. Me we-it doch, wat sech chehöat.

Ees he he-imkohm, saach he föar sin Öilsche: “Drütsche, ek häpp’sche wat va’ Düsberch metchebraach: Em Bulleböiske …Datt wille we-i us nou de-ile!”
3
Diesen Mitgliedern gefällt das:
Lesen Sie auch die Bildkommentare zum Beitrag
1 Kommentar
67.755
Bruni Rentzing aus Düsseldorf | 07.02.2018 | 09:01  
Schon dabei? Hier anmelden!
Schreiben Sie einen Kommentar zum Beitrag:
Spam und Eigenwerbung sind nicht gestattet.
Mehr dazu in unserem Verhaltenskodex.