Monnemer Platt

Beiträge zum Thema Monnemer Platt

Natur + Garten

Am 17. März ess Jertrud, Drautsche, Drücksche, Jerta, Trudi........

Pädsverzäll Mancheener van us hät se noch jekannt, die Pähd, die dr Bur em Mähz enjespannt. Em Wengkter do hatten se sech jefläch, jitz wohd jeplööch un jebloch un jeäch. Su hätt et jejange vör langer Zigg, janz angesch jeht et om Land doch hück: hückzedaachs kütt van fröher dä Bur eesch em April van Mallorca retour. Dr Papp, dä dr Kappes selver trick, dä maht et noch wie en ahler Zigg, un es koom emstand, et avzewahde: an Jertrud jeht de Schöpp en dr Jade.

 • Monheim am Rhein
 • 16.03.15
 •  13
 •  3
Natur + Garten
So wirds bald wieder sein

Nicht nur meteorologisch..... Monnemer Platt

Fröhjohr Theodor Fontane op Monnemer Platt Jitz ess et endlesch doch zejang met Färve un vill Jröns, de Bööm die wossden et alt lang; „Et maht nur eesch jet Jedöns.“ Se läven dr iewijje Jurenddroom, de Kraff platz us inne erus, noch wehrt sesch dä ahle Appelboom - et hölp im nix, hä muss. Su jeht et och däm ahle Häzz, et ess fruh, ävver‘t denk och dobei, „de Jurend hät kenn Rauh em Stätz – et ess doch lang noch nit Mai.“ Häzz, trenn desch van dingem bange...

 • Monheim am Rhein
 • 13.03.15
 •  13
 •  9
Natur + Garten
Lust auf Frühling

März 2015 - Ripuarisches Kalenderblatt

März Et Sönnche wor noch jet malad, et moht sesch am Ovve wärme, jitz schmieß et sesch en dr Sonndaachsstaat un fängk an, uszeschwärme. De Äpel sin alt vürjekiemb, se wahden jitz op et Planze, un dr Kommis em Büro riemb un drömb sesch de eeschte Romanze. Immer noch lit op dr Bleech e drecklisch Höfje Schnei, drömeröm manch spillrich Hälmche zeesch ävver doch op April un Mai. Holl dr jitz us däm Kleederschaff alt ens flögg de Fröhjohrsplünne, ävver halt em Ooch, wat för en...

 • Monheim am Rhein
 • 01.03.15
 •  8
 •  4
Überregionales
... mal wieder mit der Eisenbahn drüber......
2 Bilder

Es liegt auch an dir

Prosit Neujahr..... - Ze Neujohr - nach Wilhelm Busch Häs‘ de Jlöck, dann nemm et an süsch et an als Säje, dank doför un freu desch dran ohne Üvverläje. Nemm dr alles als Jeschenk wat sesch mache löht - lur, wodran die Häzzje hängk – dat et dr jeröt.

 • Monheim am Rhein
 • 01.01.15
 •  16
 •  8
Überregionales

Sylvestergrüße

Prosit 2015 Prosit Neujohr van Hus ze Hus, un dat alles su kütt, wie mr hoff Kutt jood erenn un widder erus – Jood Rosh un mazel tov. Zum Jahreswechsel allen Lesern und allen im LK aktiven Mitmenschen die besten Wünsche und liebe Grüße aus Monheim am Rhein

 • Monheim am Rhein
 • 30.12.14
 •  18
 •  12
Ratgeber

Rosegger für Ripuarier und andere

Minge Wunsch zöm Neujohr E bessje mieh Fridde un jet winnijer Knies, E bessje mieh nett un jet winnijer fies, E bessje mieh Leev un jet winnijer Zoff Un jet winnijer Leeje – dat wünsch mr sesch off. Statt däm Hamsterrad mieh Zigg för ze reste Statt bloß för desch för se all nur et beste, statt Ängs un Zidder mieh Jottvertraue un öhntlesch Kraff en Häzz un de Maue. Kenne Drövsenn un doför e bessje Leht Kenne Jieper op Krom, ohne dän et och jeht. Un ärmswies Blomestrüß, sulang...

 • Monheim am Rhein
 • 30.12.14
 •  5
 •  7
Überregionales

Zwischen den Jahren - Ripuarischer Blues

Töschen de Johre - Blues Et Johr löht avjeschlaff de Flöjel hange, dir jeht es och su, - du bess fix un p’rat, de Fierdaach hant desch satt jemaht, et luhnd sesch nit, jitz Brassel anzefange. Die Daach sin su, wie se alt immer wore, du fängs nix Neues an - och diesmol nit, weil jruß Jedöns un Ärbed Unjlöck jütt, su heesch et doch, jitz zweschen de Johre. Dunn ens de letzte Monde reflektiere, du häs nen Hoofe Läve fottjerühmb, häs vill jedonn – un noch vill mieh versümb, un...

 • Monheim am Rhein
 • 27.12.14
 •  3
 •  3
Überregionales

Am Kreppsche en Monnem am Rhing

Am Kreppsche Schätzje, wöhsch du doch bei us en Monnem, Leevje, wöhsch du doch am Rhing jebore, hätts zeläve nit op Strüh jeläje, hätts op Daunekösse desch jerekelt. Köms op kenne Fall em Stall ze lijje, doför ha’mr doch et Kengerzemmer dr Pastur köm ständesch noh dir lure un dit desch un och ding Mamm veriehre. Kengk, wat hätte mir desch opkladunjert, met ner staatse Streckmötz op däm Köppsche, hellblau Wöbscher van eeschtbeste Marke, met lang Stuche un met bongkte...

 • Monheim am Rhein
 • 26.12.14
 •  9
 •  3
Überregionales

Chressdaachsleedsche 2

Lasst uns lauschen.... Höhsch, sid stell, ihr hellije Engel, räuhesch ihr Tröte, Jeije un Flöte, doht met ürem Spille ens puse, Blömscher, doht dufte, Stähnscher, doht löhte. Lustert all, sid stell, ihr Pute, lurt, wie sillisch et schlöf, dat Kengk. Höhsch, sid stell, ihr hellije Engel, die ihr em ieskahle Schobbe doht schwärme, ihr wesst nüx van Fross un Äleng, kutt, doht et weeje, kutt, doht et wärme. Lustert all, sid stell, ihr Pute, lurt, wie sillisch et schlöf, dat...

 • Monheim am Rhein
 • 26.12.14
 •  2
Überregionales

Chressdaachsleedsche 1

Am Weihnachtsbaum Jo, wann am Chressboom de Kähzjer strahle, strahlt och bei dir un mir dr Bleck; wer sesch et Kengerhäzz behale, dä denk voll Wiehmot jitz zeröck. Et Häzz voll Freud un Erinnerunge un voller Dankbarkeet un Jlöck, su stonnd die Ahle un och die Junge un manches Tröhnsche wöhd zerdröck. Wie mir met Andaach die Leeder senge, die mir als Blare hant jeliert, do sin de Engelscher met em Denge, die kenner süht un jeder spürt. De Engel wünschen us Joddes Säje, de...

 • Monheim am Rhein
 • 25.12.14
 •  13
 •  4
LK-Gemeinschaft
Dies Johr kenne Boom,.......
2 Bilder

Chressdaachsverzäll op Platt 3

Stille Nacht - bes halver Drei Op dr letzte Stip moht noch dr Boom besorsch wähde. Üvverläht un tispetierd hatte mr dat alt Woche vürher, ov jruß oder kleen, met oder ohne Wohzele, Edel Blau- oder Nordmanntanne, vam Maht, vam Föhschter oder van de Chress-bohmschmücker - alles wor klor, nur - jitz wor Hellije Ovend, Veedel vür Een Uhr meddaachs, jitz holp kee Mulspetze mieh, jitz moht jeflöt' wähde. Em Jalopp noh Sankt Ursela, wo de Jonge alt am Zesammerühme wore, ävver - Jottseidank -...

 • Monheim am Rhein
 • 25.12.14
 •  5
 •  4
Überregionales

Monnemer Chressdaachsjedanke

An de Mutter Wat mir hück su jenööschlisch fiere met Kreppsche un met Tänneboom, us - wärm un drüsch - joot amesiere - för desch wor't wie ne schlemme Droom. Du mohts, weil et dr Kaiser wollden, huhschwanger en de Wallachei, dat sesch de Schreff erfölle sollden, wat wor dat för en Plackerei. Wer ens em Läve op dr Drachefels om Äsel es eropjeredde, weeß - och wann du nit kühme wells, wat du bes Bethlehem jeledde. Dr Josef fong kenn Ungerkunf trotz Vatterstadt un trotz...

 • Monheim am Rhein
 • 24.12.14
 •  6
 •  5
Überregionales
Ausfahrt Schloss Garath

Leedsche em Advent 5

Süßer die Glocken nie klingen Höhsch de de Jlocke, se lügge angesch wie sös üvver't Johr, su, wie en sillije Zigge et en dr Chressdaachszigg wor. Wie dr Advent us zor Iewischkeet wohd, bes en dr Chressnäht et Lügge mr hoht - 't mahden us jlöcklesch un rich - met alle Jlocke zejlich. Jo, wenn de Jlocke us rofe, stellt e Jeföhl sesch bal en, dat jüt et nirjes ze kofe, dat jüt däm Fess singe Senn. Et wör kee Wunder, wann mr se jitz tröf: Schöfer un Hirte, Ohß, Äsel un...

 • Monheim am Rhein
 • 15.12.14
 •  2
 •  2
Kultur

10.11. 2014 Schillers 255ter - Ripuarisch gefeiert

Mit dem schuldigen Respekt ans Denkmal geheftet Ode an die Freude v. Schiller Dr Jötterfunke Loß mr hück de Freud besenge die dr Himmel us jeschenk, die mr koom alleen wehd fenge, die dr Minsch zöm Minsche drängk. Strigg un Zoff verjiss bal jeder wo de Freud zejäjen ess, alle Lück sin Schwestere, Bröder un dr Fridden ess jewess. Alle Minsche künnt esch dröcke, bütze, wer mr jrad bejähnt. Lück, dr Här hät us jesähnt, freut ösch, alles wehd us jlöcke.. Wer van...

 • Monheim am Rhein
 • 10.11.14
 •  8
 •  7
Überregionales

Fritz Reuter - ripuarisch aufbereitet

Koppingsverzäll „Här Proviser, saht ens jet: Wat deet mr, wann mr Kopping hät?” “Ja, Jong, dat ess nit för ze laache, dat kann dr dr Daach zöm Düstere maache. Dat ess et Schlemmste, wat et jüt? - Sach, bess du hieh us usem Beritt? „Esch ben Schweizer hieh om Laacher Hoff ,- die Kopping sin koom uszehale .. därzigg sin se besonders jrovv.“ – „Kumm, setz desch derr, - jau, dat sin Quale. Su, jitz maach ens de Oore zo, domet et wirk bes Ultimo. Wat de jitz nur ze maache...

 • Monheim am Rhein
 • 07.11.14
 •  13
 •  5
Kultur
Maria im Tal  (Erkrath)

Op Platt jebädt un jesonge -

För de Rusekranzandaach Maria, Künnijin dr Welt mach dingen Mantel us zöm Zelt, dat wärme us un schötze deht domet er’r kennt verlore jeht, un kenner kütt ze Schade. Maria voll dr Jnade. Op dinge Mantel is Verloß, dä jruß is üvver jedes Moß, hä jütt ding Kenger Sicherheet, un wer sich drunger stellen deht, is häzzlich enjelade, ...

 • Monheim am Rhein
 • 18.10.14
 •  7
Überregionales
3 Bilder

Erntedank

Oktober Bevür et Johr op et Ahledeel jeht, deht es sech noch ens präsentiere un met allem, wat et an Färve hät, dr decke Wellem markiere. Lurt ens em Bösch op jede Boom, belurt se öch all zesamme, su en Staat jütt et em Fernsehe koom en alle hundert Projramme. För all die Prach und Herrlichkeet, för die Koss för Oore und Mare, för alles, wat blöhe un schmüjje deht, heesch et jitz, ens Dank ze sare. HÄR, bes bedank för all ding Jnad, die jruß es üvver de Moße, dunn alle...

 • Monheim am Rhein
 • 28.09.14
 •  7
 •  7
Überregionales

Morjen zesamme - Busch för Ripuarier 2

Dä ripuarische Poet van Monnem an däm Rhing, wor immer met dr Mul vörop, ejal wodröm et jingk. Ja, sähd hä off, dr Minsch wöhd hück met Belder un Wöht dutjeschlare, Schnüss hale pass nit enn de Zigg: Ohne Kalle löht sesch nix sare. Beim Meister ging das so: DER HAUSKNECHT IN DEM "WEIDENBUSCH" Zu Frankfurt an dem Main, Der war Poet, doch immer kurz, Denn wenig fiel ihm ein. Ja, sprach er, Freund, wir leben jetzt In der Depeschenzeit, Und Schiller, käm er heut...

 • Monheim am Rhein
 • 19.09.14
 •  1
 •  3
Kultur

08.09. - Geburtstag

Eduard Mörike wurde vor 210 Jahren geboren von ihm stammen folgende Verse; Herr, schicke, was du willst, Ein Liebes oder Leides! Ich bin vergnügt, daß beides Aus deinen Händen quillt. Wolltest Du mit Freuden Und wolltest mit Leiden mich nicht überschütten! Doch in der Mitten Liegt holdes Bescheiden. ..und so gehts auf Ripuarisch Här, wat ding Hand mir jüt. ov wölle oder sigge, hück un zo alle Zigge, ech nemm et, wie et kütt. Sunnije Daach un och sure met...

 • Monheim am Rhein
 • 08.09.14
 •  15
 •  10
Überregionales
Kein Besen! Elvis lebt....

Ripuarischer Nachtwächter 4

Nähtswäschter 4 Besten Dank, Herrn von Dingelstedt Dr Nähtswäschter hät jenausu e Häzz wie nen Här em Salon bei de Fraue, och hä hät em Fröhjohr kenn Rauh em Stääz, wann om Daach de Katze miaue. Jonn esch vam Stina fott enn dr Deens, ess dat su enfach nit, wie du meens, dann wünsch esch döckes, esch wör Frisör… Jo, wann et nur nit su nen Bessem wör. Esch benn an et Stina su lang alt jewennt, et hät Fahle vill mieh wie mr bruch. Singe Vatter vermahden mir per Testament,...

 • Monheim am Rhein
 • 03.08.14
 •  7
 •  3
Überregionales

Ripuarischer Nachtwächter 12

Feurio! Mit Dank an Herrn von Dingelstedt „Alarm! Alarm! Beim Minister – et brennt!! Kutt flögg met Emmer un Spretze, beim huhe Här, dän jedereen kennt, lot jonn un maht kenn Wetze.“ „Heeh, Jries, wat brölls de su en der Hüh? Bess de voll – oder bess de van Senne?“ „Nä, esch soch am Finster, nen Püngel Strüh, rude Flämmscher medden drenne.“ „Jangk, mach desch heem, du versoffene Stropp, verkummene Exestenz.“ – „Pardong, Här Minister, dä soch üren Kopp un de Nas van...

 • Monheim am Rhein
 • 03.08.14
 •  6
 •  1
Überregionales

Ripuarischer Nachtwächter 1

Dr Nähtswäschter Franz von Dingelstedt mit Dank und Verehrung fürs Voräffen Frau, dunn mr et Wöbche met däm Logo van usem Dörp – esch muss jitz weg. Esch koof mr ungerwäjs nen To go un pröff mr spöder nen Big Mäck. Schleeß alles avv, dat se nix stelle, un stopp se en et Bett, die Blare – ich muss jitz jonn un dauernd brölle: Höht, Ür Häre, loht ösch sare. Ür dürft en öre Keste ratze un wat esch roof, ess ösch ejal, de Uhrzigg deht ösch och nit kratze, nä, ösch kratz jarnix, ...

 • Monheim am Rhein
 • 02.08.14
 •  6
 •  3
Überregionales

Auf fremdem Mist gekräht..... Monnemer Platt

Ovendmohl op Türkisch Übersetzung Hier ist der Originaltext An dr Tohnstroß en dä kleene Lade, wo Wenkelsware op Kunde wahde, kom letz‘ mem Koppdooch un däm janze Projramm en staatse äldere Türkemadam. Se hatt dursch de Rutte jesinn su e Beld us Streckwoll jesteck – dodrop wor se weld: Dr HÄR un de Jünger beim Ovendmohl – ävver wie expleziere, wat se wol? „Ich kucken Fenster nach schöne Sach gester schon un davor die Tach – Hab ich buntes Bild gesehn – will ich kaufe, find...

 • Monheim am Rhein
 • 11.07.14
 •  4
 •  10
Kultur

L. Bechsteins Ritter Blaubart op Monnmer Platt

Et Mährsche vam Ritter Blaubaht L. Bechstein Et wor ens nen jewaltijen Ritter, dä wor bökerisch an Jeild un Joot un lävden en singem Mott wie Jott en Frankreich. Singen Baht wor blau, drömswelle heeschden hä üvverall dr Blaubaht, ovschun hä angesch jedööf wor, ävver singen Chrestename weeß kee Minsch mieh. Hä hadden alt e paar mol jehierot, ävver mr verzohl sesch, dat all sing Fraue flögg hengereen veriewisch wohde wore, ohne dat mr sare künnt, wodran se jeledden hädde. Su wor dr...

 • Monheim am Rhein
 • 22.06.14
 •  11
 •  5
 • 1
 • 2
add_content

Sie möchten selbst beitragen?

Melden Sie sich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.