Ne Ahle

Anzeige
Ne Neue

Nach „En Aulen“ von Fritz Sauerbrey, Mülheim


Vill Freud hät dä, dä Kenger hät,
ävver häs de’r eent, dann fählt noch jet.
De Terbecks van dr Breuerstroß,
die wollden noch nen zwedden Quoß,
domet dä kleene Juppemann
och noch nen Broder sollden han.
E Stöck Zucker op de Finsterbank,
un drop – et durden jarnit lang
et ess Verloß op su nen Storsch,
do wor dat Brödersche besorsch.

Jitz loch et do em Weejebett,
kleen, schromplisch, nit e bessje nett.
Däm Jüppsche wor dat jarnit räht.
„Papp, wat hätt dä us bloß jebräht?
Dä höht jo nit et Brölle op,
un hät kee enzisch Hor om Kopp!“
„Kenn Angs“ säht dä, „dä kritt och Hore,
hä ess jo nu ens jrad jebore.“
Dä Kleen bröllt, wie et sesch jehöht
un wor bal kradeplatt un möd,
su loch et stell, dat neue Knäbsche
un dit ns jappe, wie e Ääpsche.
Do reef et Jüppsche; „Papp, süsch ahn,
dä hät en Pläät un kenne Zahn –
dat hätts de besser reklamiert,
dän muss de nit behale,
do hät dä Storsch desch anjeschmiert –
dat ess bestemmb nen Ahle“
8
Diesen Mitgliedern gefällt das:
6 Kommentare
33.001
Fritz van Rechtern aus Neukirchen-Vluyn | 10.05.2014 | 14:30  
400
Gisela Kelka aus Düsseldorf | 10.05.2014 | 14:31  
4.746
Gerti Dörfling aus Essen-Süd | 10.05.2014 | 14:36  
26.338
Paul Scharrenbroich aus Monheim am Rhein | 10.05.2014 | 16:01  
55.055
Renate Schuparra aus Duisburg | 09.10.2014 | 00:33  
26.338
Paul Scharrenbroich aus Monheim am Rhein | 09.10.2014 | 05:26  
Schon dabei? Hier anmelden!
Schreiben Sie einen Kommentar zum Beitrag:
Spam und Eigenwerbung sind nicht gestattet.
Mehr dazu in unserem Verhaltenskodex.