Harderings Schweineballade
Schwindel bei Hausschlachtung fliegt auf - Die Miss-chebuart

2Bilder

Erstveröffentlichung im Heimatkalender Mülheim an der Ruhr, 1949

Aus: Innich, Ssinnich, Finnich, 1954

Chird Hardering

Die Miss-chebuart

Originalseitenzahlen sind vor dem Textabschnitt angegeben

143Mit dicker Schnuuten, ees en Kloumpe,
Ssitt Krischan füar ssin Steelmooskoumpe,
Wobe-i hee ssich im Baate knorrt
Un in der Steelmooskoumpe schorrt,
Ees off hee in däm Moos wat föün,
Wat üm wahl beeter moune köün.
Ssin Katrin, dat mit üm am Deesche,
Frööch finnich: „Wat büss dou am feesche?
Dat will’sche wahl van Daach nee schmaake?
Ick möch'sche all wirr e-ine raake!"
„Enää!" Sseet Krischan: „ick möch weete:
Wann chew et wirr ees Speck im Eete?
Die Ferkes reekele ssich im Stall
Füar Fettichke-it, ssind round um prall,
Un me-i ssetts dou dat Chrööntüüch füar,
Ees wenn ick merr ssu’n Hippe wüar.
Dat duurt all boll en Iäwichke-it,
Merr nou ssin ick et endlich le-id.
Ick möch me-i ouk ees wirr, am Deesche,
Va’ miner Muul, et Fett affweesche.
Kümp nou ni' boll wirr Speck im Eete,
Kass'e din Steelmoos ssälwes freete."
Doobe-i schüüf hee dat Moos op Ssitt.
Füar Cheef wäd Katrin knietewitt
Un kääf, ees’n Katte, die me tack:
„En kotte Wääg üss, woo't chutt schmack!
Manch e-in , dän Huus un Hoff verfreete,
Heet chau im Armenhuus chesseete.
Die Ferkes, die dunn ick verkoupe,
Doovan kümp ouk wat op’en Houpe."

144In Krischan fing et aan te beewe.
Hee chloach, ni' rääch chehua't te häwwe,
Hee kick ssin Aul aan, chanz verstüa't
Un frööch: „Häw ick dat rääch chehüa't?"

„Chewiss un alles!" sseet Katrin:
„Et ssall ouk wahl et bääste ssien,
Ick kiek me-i noh' en Köüper üm.
Be-i'm Schlaachten, doo kümp nicks 'erüm.
Dä Finnekieker üss ssu' düür,
Un dann, füar't Schlaachten iäs, die Stüür,
Die üss boll ni'miähr optebringe,
Doo löt ssich mannich Leed va' ssinge.
Wä'me däm Potaas dootuu reekent
Un wä ssich ssüss noch alles sseechent,
Die we-i tum Schlaachte nüadich häwwe,
Wat derr bliew an'e Finger kleewe,
Wat derr ssua duar de Füüste rutsch,
üss dä Profit vam Schlaachte futsch.
Dou kenns jua ouk doobe-i ke-i' Moote,
Kass doch ke-i' Mettwoas hange loote,
Kriss dinen Hals doovan nee vol,
Fretts dann jua ümmer chraad ees dol,
Nää, — lot dä Choddesdinns merr ssiene,
Be-i't Schlaachten üss nicks te verdeene!"
Krischan, dä heet ssich chanz verstüa't,
Dä Kall van Katrin a'gehüa't.
Dat woul üm chaarni' in'e Kop,
Doo foun' hee wahl ke-in Wöät miähr drop.
Hee japsten, ees en Feesch im drüüge
Un chloag, en Schlaaganfall te kriege.
Merr ees hee ssich ees rääch bessunne
Un duar dä Kop heet loote chohne,
Wat Katrin ssich doo uutchedaach,

145Doo woad et langsaam in üm Daach.
Iäs schnapp hee Luff, dann leet hee loos:
„Wat büss dou doch en chitzig Oos!
Herrchott! — Dat ssöül’sche wahl ssu' paasse!
Dä Speck, dä op mim Pok chewaasse,
Dän wuss dou Knietschüüwer verschorre?
Un me-i, —- me-i ssall dä Maage knorre?
Dä leckere Schinke un die Wöaste,
Doo ssöllen aunere ssich draan määste,
Woo ick me-i ssu’ häb drop chefreut,
Dou büss wähl ni'miähr rääch cheschöüt?
Nää Trien, — ssua häw ick nee gewett!
Doo kall ick noch en Wöttsche mit,
Iäh’ ick doo i'verstaune ssin,
Doo schle-it noh' iä's dän Döüwel drin.
Merr nou will ick’sche ees wat ssägge,
Dat ka'sche chründlich öwerlägge:
Die Ferkes, buuten, doo im Stalle,
Die ka’ me-i chaarke-i' Minsch betaale.
Doovan kriech nümmes e-inem Beete,
Die wäädem bloos va' me-i gefreete.
Un nou noch wat, dat ka'sche merke:
Ssu’ wohr, ees’n Aamen in der Kirke,
Am Ssooterdaag in viätehn Daach,
Wäd hie, be-i uss o’m Hoff, cheschlaach!
Un wenn'sche ouk im Bucke bitts,
Ni’ merr e-in Ferke, — alle bitts!"
Hee hatt ssich in'e Cheef chekallt,
Dat et im chanzen Huusse schallt,
Dat hee am chanze Körper beefte,
Woad im Chesseech ruat ees en Kreefte,
Merr wenn hee ees Luch hoole muss,
Dann dröüden hee noch mit der Fuuss.

146Merr Katrin, dat wüar chanz erstaunt,
Ssua hat ütt Krischan nie gekaunt.
Dat üahre Kääl ssua in’e Cheef,
Hatt ütt an üm wähl nie erleef.
Ssüss hatt hee ssich wähl stets cheduck,
Wenn ütt wähl ees hatt opchemuck.
Dat wuar üahr dückes chaarni' rääch,
ütt me-inden et jua ouk nee schlääch,
ütt woul bloos Cheild tessaame scharre
Un woul dat an’e Muul affspaare.
Merr nou, be-i Krischan ssim Banduuse,
Doo krieg et Katrin boll et Chruuse,
Dat wuar üm an dän Dröümer nöü,
üt schammden ssich, ütt chuaf kle-im be-i,
ütt schmuusden Krischan üm däm Baat
Un sseet: „Wüar dat wahl nee te schaad?
Wat’se in dine Cheef chessaach,
He’sche chewiss nee ööwerlaach.
Dat e-im Pok ka'sse reuich schuane,
We-i ssind doch merr mit twiä Perssuane,
Bedink sehe dat merr noch ees rääch,
Dat Ferkesfle-isch, dat wäd’sche schlääch.
De-is dou'sche dat ees öwerlägge,
Mutts dou'sche dat wahl ssälwes ssägge."
Doobe-i kick Katrin üahre Mann
Ssua aadig un unschöülig aan,
Un doobe-i diät ütt dann ssu’ nett,
Dat et däm boll chanz aunes wäd.
Merr ees hee ssich ees drop bessunne,
Dat hee dä Kreeg all half chewunne,
Doo schmitt hee ssich wirr in'e Boas
Un sseet, ssu’ cheeftig ees hee koos:
„Dou hees chehua’t, wat ick'sche ssaach,

147Sse wääden alle bitts cheschlaach!
Merr wenn de me-ins, dat Fle-isch wöäd schlääch,
Dann kenn’sse Krischan noh’ nee rääch.
Ick freet ouk chanz chään, in der Nuat,
Wenn’t ssiene mutt, Fle-isch uahne Bruat.
Dann blief, ssäg ick, et Bruat im Kaaste,
Un ick freet me-i am Fle-isch de Baaste.
Die Erpele bliewen dann im Keller
Un füar me-i kümp merr Fle-isch o'm Teller.
Die Wöäste ssall ick ouk wähl raake,
Doodrümm bruck'sche ke-in Laass te maake,
Mit ssu’ twiä Ferkes opterüüme,
Ssall Krischan wähl nee lang mit ssüüme.
Ick schlaach op e-imool alle twiä!
Un nou! — Doovan ke-in Wöttsche miähr!“
Merr Katrin wuar noh' nee am E-in.
Dat ütt e-in Ferke rette köün,
D ä Chlouwe, d ä ssuat in üahr faas.
Et düchten üahr merr bloos en Taas,
E-in Ferke van die twiä te rette;
Dann ssoul Krischan dat aunere freete.
Utt sseet: „Krischan! — Bedink die Stüür!
Twiä Ferkes, dat wäd völ te düür.
Bedink doch ouk dä Finnekieker,
We-i wääden doch doovan nee rieker.
Tum Döüker! — Driew et nee te bount!
E-in Ferke van dre-ihounent Pound,
Wenn dat, doch all ees, e-ine fritt,
Dä füllt chemecklich woo et ssitt.
We-i kriegen doch ouk wat im Ssack,
Wenn uut däm twidde Cheild chemack.
Herrchott! — Dou ssass doch ouk wähl weete:
Dä Minsch leef doch nee merr vam Freete!,,

148Heet eewel aal nicks miähr gebatt.
Wat hee ssich in’e Kop chessatt;
Dat ssatt dä Krischan nou ouk duar,
Ouk wenn et noch ssun Unssinn wuar.
Off Katrin noch ssu' dol geschaule,
Krischan, dän heet ssin Woat chehaule,
Un ees die viätehn Daach verfloote,
Moosten die Ferkes üahr Leewe loote.
Et Morges, tüschen Daag un Dau,
Dreef Krischan bitts, uut ssööter Rauh,
O'm Hoff 'eruut, woo alles praat.
Ssu’charr die Ledder stoun' all chraad
Un oprääch an der Schüürendüar.
Die Ferkes rooken dat Malüar,
Dat üahr bedröühden, kreete jetz,
Ees ssüate sse all an et Metz.
Ees Nohwer Mathe-is ssich i’found,
Dä van et Schlaachten wat verstound,
Chreep Krischan iäs ees noh' der Flääsche
Un heel doomit en kotte Wääsche.
Op e-im Be-in ka'me wähl schlääch stohn,
Twiä heet me nüadig üm te chohn,
Chutt Dinger ssind wähl ümmer dre-i:
Die kotte Wääsche üss vüarbe-i.

Et duurden dann ouk ni'miähr lang,
Et bääste Schlaachfääss wuar te Chang.
Karin diät chau dän Oowen bööte,
Ssatt E-imes praat un chruate Pöte,
Mack alles proper un im Staun,
Nou che-iht et Schlaachten van der Haun’.
Dertöösche diät et wähl ees winke,
Sse-i ssöüle ssich noch e-inen drinke.
Doodrop chripp Krischan wirr no'r Flääsche
Un häült doomit en kotte Wääsche.

149Op e-im Be-in ka'me wahl schlääch stohn,
Twiä heet me niiädig üm te chohn,
Chutt Dinger ssind wähl ümmer dre-i,
Die kotte Wääsche üss vüarbe-i.

Krischan diät nou die Metzer wette,
Ouk op dän Hääd Bröühwaater ssette,
üss stainich hin un heer gerannt,
Ess hätt hee ssich de Futt verbrannt.
Dertüsche woad et Waater he-ite,
Sse wuaren alle dre-i am schwe-ite,
Füar't Schwe-iten eewel, doo wuar chutt,
Wä’me ssich en Schnaps i'schutt.
Doorüm chripp Krischan wirr no’r Flääsche
Un häult doomit en kotte Wääsche.

Op e-im Be-in ka’me wähl schlääch stöhn,
Twiä heet me nüadig üm te chohn,
Chutt Dinger ssind wähl ümmer dre-i,
Die kotte Wääsche üss vüarbe-i.

Mathe-is nuahm ssich e-in Ferke vüar,
Hee boun’ et, an der Schüürendüar,
Mi'm Tau, am Aachterpüatsche, faass.
Dat chuaf‘sche nou em präächt'ge Spaas.
Dat Ferken treck, chraad ees verück
Un in ssin Angs an ssinem Strick,
Dä reet dann schließlich ouk kapot,
Un Mathe-is ssett ssich mit der Futt
In ssunen dääftigen warmen Houpe,
Dän’t Ferke falle leet, be-im Loupe.
Hee heet ni' schlääch doovan gestunke,
Doorüm woad chau en Schnaps chedrunke.
Un Mathe-is chripp wirr noh' der Flääsche
Un häult doomit en kotte Wääsche.

150Op e-im Be-in ka'me wähl schlääch stohn,
Twiä heet me nüädig üm te chohn,
Chutt Dinger ssind wähl ümmer dre-i,
Die kotte Wääsche üss vüarbe-i,

Ees nou dat Ferken i’gefange,
Kapot chemack un opchehange,
Oope geschnee-e un chede-ilt,
Ouk op’e Ledder aa'gesse-ilt.
Dat twidde ouk in ssinem Bloote,
Ssin fettich Leewen heet cheloote,
Doo wuar Krischan mit ssiner Wääsche
All be-i der twidde Fuselsflääsche.
We-il dat sse ssu’wiet praat mi’m Schlaachten
Un op dä Finnekieker waachten,

151Ssüss ouk nicks räächtes miähr te doone,
Drüm leete sse nou alles stohne
Un ssoope chau, in e-ine Wääch,
Die chanze Fuselsflääsche leech.
Sse ssuagen, ees die Flääsche frack,
Dän Himmel füar en Dudelssack.

Doobe-i sseet Krischan: „Luuster ees,
Merr kiek iähr, off die Düar tuu üss.
Et che-iht ssich hie üm die twiä Ferke
Un doovan ssall min Aul nicks merke.

Dä Finnekieker un die Stüür
Ssind, füar twiä Ferkes, me-i te düür.
Dat will me-i chaarni' rääch chefalle,
ick mööch merr chään füar e-im betaale,
Ick mööch der chään en Schnippke schloon,
Wie kann ick dat am bäästen doon?
Füar'n Schnüükefänger, ees dou büss,
Dat wähl ke-in chroate Opchaaf üss.
Mathe-is, — streng dinen Dölmes aan
Un ssäch me-i ees, wat fang ick aan?
Dou kriss va' me-i, rotts dou me-i chutt,
En chruat Stück van’e Ferkesfutt."

Mathe-is, dän nuahm ssich iäs em Prüüske,
Hee laachden ssich derbe-i in't Füüske,
Dann sseet hee: „Dat lot me-i merr maake,
Ick stuckden all chanz aunere Ssaake.
Ick ssäch’sche Krischan, hie dä Spaas,
Dän üss füar me-i merr blos en Taas,
Dat ssall ke-in chruate Opchaaf ssien.
Merr schütt me iäs noch e-inen in."

152Ees sse-i nou noch em Paar gessoope,
Ssind sse kott be-iene-in gekroope
Un Mathe-is sseet: „Dou hees van Daach
Twiä Ferkes op e-imool geschlaach.
Nou hüar ees tuu, wat ick'sche ssääch,
Merr paass chutt op, verstoh’ me rääch:
Dou hees twiä Ferkes mit vier Schinke,
Twiä räächte Hälften un twiä linke,
E-in räächs, e-in links van jedem Ferke, -
Wat nou kümp, mutt’sche chanz chutt merke,
Wäd nou van uss, o'm höülte Schraage,
Noh' minem Huus 'erop chedraage.
Twiä halwe Ferkes bliewen hie,
Un nümmes merk wat doovan, wie
We-i uut twiä merr e-in gemack.
Dou eewel häuls din Cheild im Ssack.
Wenn nou dä Finnekieker kümp,
Va’ räächs un links em Prööfke nimp,
Chlöüf hee bestimp, et wüar e-in Ferke,
Hee wäd va’m twidde chaarnicks merke."

Dä Rootschlaach, dä Mathe-is checheewe,
Braach in däm Schlaachfääss wirr wat Leewe.
Dä Schraage woad va’m Böön gehollt,
Die Ferkessidder drop cherollt,
Die wuare chaarni’ leech te büare.
Nou Krischan aachter, Mathe-is vöare,
Sssu' ssuach me dann die twiä, mit Torkele,
Langssaam däm Piäsberg 'erop storkele.
Et wuar chraad ssua, ees be-i en Liek,
Bloos fehlden doobe-i die Mussik.
Me koun dat Kneesten van die Aule
Jua, wä' me woul, füar Mussik haule.

153Dre-i Zentner ssind wahl , op en Schraage,
Chemäcklich nee ssu‘ leech te draage,
Bessounes, wenn de Ssunn ssu‘ he-ite,
Dat me doovan kümp an et schwe-ite.
Bessounes, wenn mi’m schwoore Kop.
Me Mutt doomit däm Berg ‘erop.
Bessounes wenn dieStroote schlääch
Un houend Chätter in’e Wääch.
Ssu’n Chatt, dat üss jua wahl me-iss oope,
üss me derbe-i ouk noch bessoope,
Dann sitt me, iäh‘ me’t rääch bechreepe,
Mit ssiner Futt chau in der Deepe.
Krischan un Mathe-is un dat Ferke,
Die ssuaten dann ouk, iäh‘ dat sse-it merke,
Im Chatten drin, dat roundöm oope,
Dat Ferken merr, wuar ni‘ bessoope.
Nou koune sse-i ssich ees bessinne:
Wat ssoule sse-i et iäs bechinne?
Krischan kick Mathe-is, dän Krischan,
Dann kieken sse bitts dat Ferken aan,
Dann föhle sse sich an’e Knooke,
Off sse ssich nicks kapot chebrooke,
Merr dann rüpp Mathe-is: „Dunnerschlaach!“
Wat wuar sche dat en schwoore Fraach
Mit die vertre-idige Ferkessidder.
Ick ssäch’sche: Die draag ick nee widder!
Nää, Krischan, dat will ick’sche ssägge:
Dat Ferke loote we-i hie ligge,
Dat wäd nee uut däm Chatt chestohle,
Dat künne we-i noch ümmer hoole,
Dat liät hie chutt, - ick ssäch‘sche dat!“
Un doobe-i kroop hee uut däm Chatt

154Un Krischan kroop üm wacker non',
Leet füar der Haund dat Ferken doo.
Dann torkelten die twiä wirr braav
Däm Piäsberg, Arm in Arm 'eraaf,
Mit Ssinge, ees ssu'n leef Chesselle
Un ssind wirr boll be-i Trien ter Stelle,
Katrin heet van däm chanzen Haunel
Un van dä staatze Ferkeswaunel
Nicks va' gemerk, ütt hatt va’ Morge
Gewiss wat aunes te bessorge.
Füar'm Woasten alles praat te maake,
Ouk ssüss noch hounend aunere Ssaake,
Be-i aal däm hatt ütt, chanz chewiss,
Krischan un Mathe-is nee vermiss.
Merr ees et huart, wie die twiä ssunge,
Doo kümp ütt uut däm Huus chesprunge,
Bechripp nee, wat doo vüargechange,
Ssüht ouk merr bloos e-in Ferken hange,
Woo doch vüarlängs bestimp noch twiä,
Un nou bechripp ütt chaarnicks miähr.
Nou kümp ouk, üm die Kaasbiärbüsche,
Dä Finnekieker noch dertüsche,
Un üahr twia Kääls ssind stäänevol,
Doo wäd Katrinsche volends dol,
Ritt ssich en Lattestück va'm Tuun,
Verde-ilden regelrääch Katuun.
ütt schle-it mit ssinem Lattestück
Op die twiä Kääls in, ees verück,
Büss dat’se roopen, Hölp un Braund
Un kome langssaam be-i Verstaund.

Dä Finnekieker, däm et schwalkten,
Ees Katrin die twiä Kääls verwalkten,
Blief vüarssichtich van wie-em stohn,

155Heet ke-in Kurraasch noh vüar te chohn.
Dat hee ni’ ouk kümp in et Füür,
Schlick hee ssich langssaam noh' der Schüür,
üm dat Scharmützel uuttewieke
Un ssich dat Ferken aantekieke,
Dat fäädig op’e Ledder hing
Un üm, der Tied, wähl miähr aanching.

Merr ees hee vüar dat Ferke ste-iht,
Doo wäd et üm boll kault, boll he-it.
Hee kick ’erop, hee kick 'erouner,
Hee kick, — hee chlöüf boll wirr an Wouner.
Dann nimp hee ssich van ssiner Naas
Däm Brill un kick ees uahne Chlaas,
Dann ssett hee ssich däm Brill wirr op
Un kick, — un schockelt mit'e Kop
Un sseet: „Kie’s, kie's, wat et nee cheff?
Ssu'wat häw ick noh’ nee erleef!
Nää, — nää, — die Welt wäd ümmer netter,
Doo hängk en Ferke mit twiä Stätter!
E-in Hälfte räächs un e-in ter linke,
Van allebitts de-it en Stättsche winke.
E-in Ferken heet'sche an der Schwaat
Doch ümmer bloos merr e-ine Statt,
Merr hie dat Ferken, heet er twiä
Aan ssiner Futt, ick kann ni’miähr!“

Hee diät ssin Hain o'm Bucke faule,
Koun ssich füar Laache ni'miähr haule.
Heel ssich däm Buck un laachde, laachde,
Dat üm boll aal ssin Ribbe kraachde,
Dann reep hee: „Krischan! — Kom ees hie!
Kass dou me-i ees verteile, wie
Dat Ferken an twiä Stätter kümp?
Me-i dünk, dat doo doch wat nee stimp."

156Krischan üss op'e Muul gefalle,
Ouk Mathe-is, dän koun ni'miähr kalle.
Sse moosten merr noh'm Ferke kieke
Un koune ni'miähr doovan wieke.

Mathe-is, dä nee van Krischan wick,
Kick ees en Knappuul, — kick un kick,
Diät ssich ees duar de Ouge riewe
Un koun die Stättsches nee verdriewe.

157Merr ümmer, wenn hee wirr gekeeke,
Die Stättsches wuare nee geweeke.
Dat heet en chanze Tied cheduurt,
Büss Krischan rüpp: „En Miss-chebuart!
Dat ssüht doch jedere-ine, dat
En Ferke mit en Dubbelstatt
Merr bloos en Miss-chebuart ssien kann.
Off nehme chitt wat aunes aan?
Dou, Finnekieker, ka’sche merke:
En Miss-chebuart üss hie dat Ferke!"

Da Finnekieker sseet chanz still:
„Hüar ees, wat ick’sche ssägge will!
Füar me-i üss dat ouk chanz chewiss,
Dat dat en Miss-chebuart hie üss.
Doo hätt ick ssälwes drop cheschwoore:
Dat Ferken üss o'm Miss cheboore.
Merr nou will ick'sche ees wat ssägge;
Dat ka'sche chröündlich ööwerlägge:
Spills dou noh’ ees dän Uhlespeegel,
Dann haul sche'm bittsche miähr im Töögel,
Dann haul mit diner Fuselsflääsche
Ni'miähr ssu’ dück die kotte Wääsche.
Ssu’ Stückskes kame merr bedriewe,
Wä’me ouk be-i Verstaund chebleewe.
Un nou, — tum chlöönigen Dunnerweer!
Hool chau dat aunere Ferken heer,
Wat dou hie erges hees verstop,
Ssüss treck ick aunere Ssidden op."

Krischan un Mathe-is bleef nicks ööwer,
Sse — trocke wirr noh'm Berg 'erööwer,
Dat Ferken uut däm Chatt te schorre,
Dat ching nou nee chanz uahne knorre.
Dat Ferke woad dann wirr, o’m Schraage,
Noh’ Krischans Hoff ’eraffchedraage.

158Dä Finnekieker stound un laachde,
Ees hee op die d r e - i Ferkes waachte.
Dann nuahm hee van die twiä em Prööfke,
Ssatt ssich be-i Katrin in et Stööfke,
Woo hee, mit völ Verstaund un klooch,
Die Ferkesprööfkes ounerssooch.
Merr ees hee mit ssin Arbitt fäädich,
Ssin Fleech chedoon un loss un leddich,
Doo kuahm Krischan mit ssiner Flääsche
Un dann, — chuaw et en lange Wääsche.
Noh' aal däm, wat vüarop chechange,
Ke-in kotte Wääsche, nä, — en lange.

Op e-im Be-in ka'me wähl schlääch stohn,
Twiä heet me nüadig üm te chohn,
Chutt Dinger ssind wähl ümmer dre-i —
Die Wääschen üss noh’ nee vüarbe-i.
We-il alles noch ssu' chutt chechange,
Wäd wirr va’ vüaren aa’gefange.

Anmerkungen: Hardering hatte laut Arbeitsbuch am 1. Mai 1938 eine Stelle im Schlachthof als Trichinenschauer angenommen. Wie lange er da praktizierte, ist nicht bekannt, da kein Beendigungsdatum eingetragen ist bzw. nicht als solches identifizierbar.
Vielleicht reizte es ihn in der Rückschau, die Figur eines Trichinenschauers in ein humorvolles Erzählgedicht zum Thema Hausschlachtungen einzubringen. Sie ist hier zwar als unbeirrbar dargestellt und deckt einen unter Alkoholeinfluss begangenen Schwindel auf, handelt aber nach dem Motto: Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps.
Der Schwindel ist auch leicht aufzudecken, da beide dem Trichinenschauer als Hälften eines einzigen Schweines präsentierte Schweinehälften seltsamer-weise jeweils einen Schwanz hatten, während die beiden anderen Hälften der in Wirklichkeit zwei geschlachteten Schweine beiseitegeschafft worden waren, um Steuern und Gebühren zu sparen.
Der Titel „Miss-chebuurt“ ist doppeldeutig und bezieht sich zum einen auf das vorgeblich geschlachtete Schwein mit zwei Schwänzen und einmal auf die normale Geburt eines Schweins auf dem Mist (Mess, Miss).
Der episch breite Schwank in Knittelversen nimmt in der hinteren Finnich-Abteilung seines Gedichtbandes 15 Seiten ein, ist damit sein längstes Reimwerk und zeigt wie auch andere in dieser Abteilung ein pralles mölmsches Leben wie es der 1892 geborene Hardering sicher noch erlebt hat.
Wer das Gedicht artgerecht genießen möchte, sollte an den Stellen der „Schnapsdusche“ jeweils ein bis drei Schnäpse zu sich nehmen.

Autor:

Franz B. Firla aus Mülheim an der Ruhr

following

Sie möchten diesem Profil folgen?

Verpassen Sie nicht die neuesten Inhalte von diesem Profil: Melden Sie sich an, um neuen Inhalten von Profilen und Orten in Ihrem persönlichen Feed zu folgen.

19 folgen diesem Profil

Kommentare

online discussion

Sie möchten kommentieren?

Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.

Diskussion schließen

Hinweis: Der Autor wird vom System benachrichtigt

add_content

Sie möchten selbst beitragen?

Melden Sie sich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.

Karte einbetten

Abbrechen

Video einbetten

Es können nur einzelne Videos der jeweiligen Plattformen eingebunden werden, nicht jedoch Playlists, Streams oder Übersichtsseiten.

Abbrechen

Social-Media Link einfügen

Es können nur einzelne Beiträge der jeweiligen Plattformen eingebunden werden, nicht jedoch Übersichtsseiten.

Abbrechen

Beitrag oder Bildergalerie einbetten

Abbrechen

Schnappschuss einbetten

Abbrechen

Veranstaltung oder Bildergalerie einbetten

Abbrechen